Viet Trade hỗ trợ doanh nghiệp tòan quốc Đăng ký kinh doanh toàn quốc - Viet Trade

Bạn muốn tìm gì?


Đăng ký kinh doanh toàn quốc - Viet Trade

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp tư nhân

vuviettrade     29/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);   THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội […]

Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tư nhân

vuviettrade     29/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đối với công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11, Phụ lục II-11 ĐK hoạt động CN, VPĐD, ĐĐKD.docx THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi […]

Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docxThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng […]

Thành lập công ty tnhh 02 thành viên trở lên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11 Phụ […]

Thành lập công ty cổ phần

vuviettrade     27/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.docxThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (  Phụ lục I-4 […]

Thủ tục thành lập mới hợp tác xã

vuviettrade     26/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Tổ chức Hội nghị xong, Hội đồng Quản trị mang hồ sơ đến phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, nơi HTX dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơTHỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI HTX I. Tuần tự các bước khi thành lập HTX: 1. Lập ra một Ban Sáng lập viên […]

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     25/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. […]

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     25/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ TÁCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành […]

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     22/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ CHIA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ […]

Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     22/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp nghiệp Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ […]

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     21/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx (Thông tư số02/2019/TT-BKHĐT) THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh […]

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     20/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký […]

Thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     18/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Thông báo […]

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

vuviettrade     15/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-4 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.docx ( Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THỦ TỤC ĐĂNG KÝ […]

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

vuviettrade     15/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy […]

Đăng ký thay đổi đại diện pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

vuviettrade     14/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ […]

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

vuviettrade     11/11/2019     Đăng ký kinh doanh

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH A. Thành phần, số lượnghồ sơ A. […]

12345
Copyright © Viet Trade. Design by Digitalife.top